AKTUALITY

INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE (JPZ) – školní rok 2019/2020

Termín

 • dá vědět ředitel střední školy písemně a vyvěsí ho na webových stránkách školy
 • konkrétní termín stanoví ministerstvo ( 8. června – 9. třídy)
 • bude pouze 1 možný termín
 • žáci se dostaví k JPZ na tu školu, kterou mají na přihlášce uvedenou na 1. místě
 • pokud si žák v přihlášce na 1. místě uvedl školu, na kterou se JPZ nevykonává, ale na 2. místě má školu s JPZ, dostaví se na JPZ v jednotném termínu
 • škola uvedená na přihlášce jako druhá, obdrží z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z JPZ

 

Obsah a forma JPZ

 • zůstává zachována podle dříve nastavených a vyhlášených pravidel (např. zůstává zachován počet přijímaných žáků, JPZ vykonává žák z ČJ a M)

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky

 • provádí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • střední škola odešle Centru naskenované testy ještě v den konání JPZ
 • Centrum musí výsledky středním školám zpřístupnit do 7 kalendářních dní
 • střední škola má 1 den na určení výsledného pořadí uchazečů a zveřejnění seznamu s výsledky
 • do 5 dnů od zveřejnění výsledků musí uchazeč do školy, na kterou byl přijat a na které chce studovat, odevzdat zápisový lístek

 

Zveřejnění výsledků

 • střední školy vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem
 • seznam bude zveřejněn na veřejně dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy cca 15 dní
 • nebude možné letos podat standardní odvolání proto rozhodnutí ředitele, ale toto odvolání bylo nahrazeno institutem nového rozhodnutí, tzn., že ředitel školy sám aktivně kontaktuje uchazeče pod čarou a nabídne mu uvolněné místo

 

Náhradní termín JPZ

 • stanoví ministerstvo
 • je určen pro žáky, kteří se např. ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit termínu JPZ
 • v případě náhradního termínu musí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnit škole výsledky do 3 kalendářních dnů
 • ředitel školy má 1 den na zpracování a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

 

Odevzdání zápisového lístku

 • do 5 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • zápisový lístek je možné uplatit opakovaně, pokud je žák přijat na základě nového rozhodnutí (viz bod zveřejnění výsledků) podle správního řádu
 • nové rozhodnutí žák předloží škole, na kterou již zápisový lístek odevzdal, ta mu vydá jeho zápisový lístek zpět, získaný zápisový lístek žák předá druhé škole

 

 

 

Alžběta Rückerová