slider1 slider2 slider3 slider4 slider6 slider7 slider8 slider5

Moto:

„Země nám toho tolik dává. Měli bychom Zemi naslouchat a slyšet tlukot jejího srdce – a žít v harmonii s touto nádhernou planetou.“ (Yoko Ono)

Projekt: KRÁLOVSTVÍ VODY

1.Motivační pohádka Království vody

2.Exkurze ke zdroji pitné vody (odchod v 8,00 hod.)

1. tř. rybník Vodník

2. – 4. tř. vodárna Brloh

Cestou plnění úkolů ve skupinách :

Vše o vodě

 • čím je pro nás voda
 • kde všude je v přírodě voda (slaná x sladká )
 • jak vzniká řeka,kam odvádí vodu
 • koloběh vody v přírodě
 • jakou podobu má voda v přírodě (skupenství vody, bod varu, bod tání,bod mrazu, sporty spojené se skupenstvím vody)
 • co můžeš, musíš a nesmíš dělat pro záchranu pitných zdrojů
 • křížovka,doplňovačka,hry
 • rostliny u vody ( pozorování břehů Volyňky)
 • živočichové ve vodě a u vody

3.Prohlídka úpravny vody s výkladem: 2. tř. – 4. tř.

Hry na Vodníku: 1. tř.

Fotogalerii najdete zde.

Mgr.Iva Karasová

VODA

Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se zamysleli nad ochranou našeho životního prostředí. Stejně jako vzduch, světlo a teplo je i voda nezbytnou podmínkou života na naší planetě. Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem resp. zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

Znečištění vody (domovními splašky, odpadem vypouštěným z průmyslu, chemikáliemi a pevnými odpady, atd.) je jeden z největších problémů současného světa.Význam vody pro lidstvo podtrhlo vyhlášení „Evropské vodní charty" dne 6. května 1968 ve Strasbourgu:

Evropská vodní charta

 1. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
 2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
 3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
 4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
 5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
 6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
 7. Vodní zdroje musí být zachovány.
 8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
 9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
 10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
 11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
 12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Kde všude je v přírodě voda?

V přehradách, rybnících, jezerech, řekách, potocích, podzemních pramenech... je voda sladká. Tato voda se v úpravnách přeměňuje na pitnou.

Nejvíce vody se nachází v mořích a oceánech. Je to voda slaná a pro člověka nepoživatelná, ale lidé dokáží i z mořské vody pomocí destilace nebo kondenzace „vyrobit" sladkou vodu.

Pitná voda se získává úpravou surové vody. Surová voda se získává z podzemních nebo povrchových zdrojů. Z některých zdrojů - zejména podpovrchových - je možné získat pitnou vodu bez úpravy.

Surová voda se odvádí do úpravny vod. Tam se upravuje (mechanické předčištění, chemické čeření, filtrace přes pískové filtry, odstranění iontů železa a manganu, někdy i částečné odstranění dusičnanů a dusitanů, dezinfekce). Pak směřuje do vodojemů a z nich se vodovody dopravuje k spotřebitelům.

Skupenství vody

V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích:

pevné - led,sníh, kroupy...

kapalné - voda, rosa

plynné - vodní pára

Skupenství vody je závislé na teplotě vody:

Pevné: 0°C bod mrazu, voda se mění v led, zimní sporty - sáňkování, lyžování, bruslení

Kapalné: více než 0°C, méně než 100°C, vodní srážky - déšť, rosa, vodní sporty - koupání, jachtink, potápění

Plynné : 100°C bod varu, voda se mění v páru, při ochlazení se vodní páry mění opět ve vodu

Koloběh vody v přírodě

V přírodě probíhá neustálý koloběh vody:

1.Dešťová voda proniká do půdy, kde ji zachycují kořeny rostlin, nebo prosakuje do spodních vod. Voda, která zůstane na povrchu, odteče do řek , a ty ji vracejí zpět do moří a oceánů. Do moří a oceánů se vrací také voda z tajícího sněhu a ledovců.

2.Voda se odpařuje, mění se ve vodní páru a stoupá vzhůru. Do ovzduší se vypařují ledovce, sníh, voda z hladin moří a oceánů, vody z půdy, voda z jezer, rybníků, přehrad a vodních toků, voda z těl rostlin...

3. Ve větších výškách se pára ochlazuje a v podobě srážek (deště , sněhu i ledových krup) se vrací zpět na zem. Slunce pohání koloběh vody tím, že dodává energii potřebnou k odpařování.

Dnes je

Jídelníček

Aktuální jídelní lístek na celý měsíc najdete zde »

COOL PEDAGOG

Vzájemným učením

cool pedagog 21. století

 

Více zde »

(PDF dokument)

 

Zřizovatel školy

Město Vimperk

Vimperk