AKTUALITY

Projekt NANEČISTO – popis

Zdůvodnění projektu:

 • Ulehčit dětem přechod z mateřské školy do školy základní, umožnit jim pobyt v novém prostředí, seznámení s novými lidmi a přiblížení činností, se kterými se setkají během vyučovacího procesu. Eliminovat strach z neznámého.
 • Rozšířit stávající spolupráci s mateřskými školami.
 • První setkání budoucích spolužáků a učitelů, podpora kamarádství, vzájemné tolerance a respektování.
 • Podpořit zájem rodičů a dětí o ZŠ TGM Vimperk.

I. Prostřednictvím nástěnky ( stojky) umístěné v MŠ pravidelně informovat o činnosti školy

 • akce školy
  činnost Rady rodičů při škole
  výsledky soutěží a přijímacího řízení na SŠ
  činnost zájmových útvarů
  zveřejnění projektu

II. V měsících prosinec – červen uspořádat 6 setkání budoucích prvňáčků s vyučujícími ZŠ TGM Vimperk v domluveném a zveřejněném termínu

Na přípravách setkání se budou podílet všichni vyučující 1. stupně

 • střídání činností, aby děti nebyly odpoledne unavené
 • seznámení s novým prostředím – učebny, ŠD, tělocvična, šatna, jídelna
 • přiměřenou formou seznámení s jednotlivými vyučovacími předměty
 • projednat s vyučujícími ZŠ
 • projednat s ředitelkami MŠ
 • seznámit se záměrem rodiče na třídní schůzce v MŠ
 • rozpracovat jednotlivé hodiny ( jmenovat vedoucího projektu)

Vedoucí projektu : pí učitelka Dagmar Daňková

– Budoucí prvňáčkové budou do projektu zařazeni na základě písemné přihlášky podepsané rodiči ( vytvoří vedoucí projektu) V případě vyššího počtu přihlášených budou žáci rozděleni do dvou skupin.

Zařazené činnosti:

 • Seznámení s budovou
 • Pracovní činnosti (práce s papírem, látkou,modelínou a dalším drobným materiálem)
 • Tělovýchovné činnosti v tělocvičně ( lavičky, žíněnky, míče, obruče a další náčiní)
 • Hudební činnosti v učebně hudební výchovy ( zpěv, Orfovy nástoje, pohyb podle hudby)
 • Matematické činnosti ( poznávání číslic 1 – 5 , číselná řada 1 – 5, přiřazování odpovídajícího počtu předmětů k číslici, poznávání většího a menšího, poznávání základních geometrických tvarů, seznámení s učebními pomůckami pro matematiku)
 • Jazykové dovednosti ( vyprávění podle obrázků, poznávání činností podle obrázků, rozklad a skládání slabik a slov – „slovní fotbal“, vnímání čteného textu, seznámení s tvary písmen, hra – PEXESO)
 • Výtvarné činnosti ( práce s pastelkami, vodovými barvami, křídami – tabule)
 • Komunikativní dovednosti ( vyprávění, rozhovory, návyky školáka, svět kolem nás – forma hry,seznámení s učebními pomůckami)
 • Seznámení s činností školní družiny, návštěva školní jídelny

Prezentace projektu:

 • nástěnky v MŠ
 • fotoalbum
 • nástěnky v ZŠ
 • kabelová televize
 • tisk
 • WWW stránky Potřeby účastníka projektu (budoucího prvňáčka):

přezůvky
cvičební úbor

– Pitný režim zajišťuje škola

Pomůcky ( zajistí ZŠ TGM ):

 • papíry, pastelky, vodové barvy, barevné papíry, lepidlo, látky, křídy, obrázky, učebnice, kostičky, stavebnice atd.

Finanční náklady:

 • hrazeny z hospodářské činnosti školy, popř. sponzorsky

Hodnocení projektu:

 • statisticky – počet zúčastněných
 • anketa pro rodiče budoucích prvňáčků
 • hodnocení vyučujících MŠ
 • hodnocení realizátorů projektu

 

Zpracovala: Mgr. Dagmar Rückerová , ředitelka školy

Inspirace: časopis Prvňáček 1/2004 – článek Jana Exnera, praktikováno v ZŠ Praze – Újezdě – 5 let