Metodik prevence rizikového chování

Metodik prevence rizikového chování – Mgr. Vladislava Lehečková

Kontaktní údaje:

Telefonní kontakt:   388 412 041
Konzultační hodiny: středa od 13:30 hod.

Termíny konzultací je možné dohodnou individuálně nebo prostřednictvím školního e-mailu: zstgm@centrum.cz.

Standardní činnosti školního metodika prevence

  • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost
  • odborně a metodicky pomáhá především učitelům odpovídacích výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky oblasti preventivní výchovy
  • poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními
  • sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalení těchto rizik a k řešení vzniklých problémů, informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikového chování ve škole
  • spolupracuje s okresním metodikem prevence, krajským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky
  • spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími zařízeními, se zařízeními vzdělávajících v oblasti prevence a s institucemi zajišťující sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací
  • zpracovává podklady pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence
  • sleduje dotační programy v oblasti prevence rizikového chování
  • účastní se zasedání komisí prevence kriminality a komise právní ochrany dětí