Provozní řád

Základní škola T. G. Masaryka, 1, máje 267, 385 01 Vimperk

PROVOZNÍ ŘÁD

I.          Úvod

Školní jídelna je součástí základní školy s právní subjektivitou a řídí se ve své činnosti

vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování v platném znění. V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy.

Doplňková činnost

V jídelně lze provozovat doplňkovou činnost, pokud poskytování stravovacích služeb veřejnosti bude časově nebo prostorově odděleno od školního stravování. Prostředky získané doplňkovou činnosti jsou mimorozpočtovými zdroji a jsou vedeny odděleně.

II.         Základní podmínky pro využívání služeb školní jídelny

1. Registrace strávníka v kanceláři školní jídelny.

2. Úhrada částky na stravu z účtu nebo hotovostně.

3. Vyzvednutí čipové karty

4. Pokud žák kartu zapomene, musí si vyzvednout náhradní stravenku.

5. Strava je vydána strávníkovi pouze na základě použití karty.

6. Dodržování hygienických zásad při odběru a konzumaci stravy.

8. Včasné nahlášení změn v režimu docházek na stravu.

III.        Organizace provozu stravování ve školní jídelně

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků, zaměstnanců školy a ostatních strávníků po dobu trvání příslušného školního roku, jehož počátek a konec (včetně termínů prázdnin) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

1. Výdejní doba školní jídelny:

Pondělí – pátek:

11.00 – 12.00 pro cizí strávníky a do jídlonosičů

11.40 – 13. 40 pro školu – čas výdeje se řídí rozvrhem hodin příslušného školního roku

V době prázdnin a ve dnech, kdy se nevyučuje, nemá žák nárok na stravu za sníženou cenu (finanční limit na potraviny). Nárok zaniká i v době nemoci žáka. První den nemoci je možné oběd vyzvednout do jídlonosičů.

Případné přerušení provozu zaviněné technickými nebo organizačními důvody bude vždy dle možností včas oznámeno vyvěšením na nástěnce s jídelním lístkem.

2. Registrace strávníků – zařazení strávníka do evidence ŠJ

Zákonný zástupce žáka, případně strávník:

  • vyplní a odevzdá v kanceláři formulář PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ, který obsahuje základní informace o strávníkovi.
  • v případě úhrady stravného bezhotovostním způsobem, je nutné v příslušném peněžním ústavu zadat souhlas k inkasu stravného.
  • každý strávník obdrží při registraci Organizační pokyny k provozu ŠJ, které obsahují základní informace o provozu ŠJ včetně telefonního čísla, výdejní doby, způsobu hrazení stravného a odhláškách.

3. Systém přihlášek a odhlášek

            Přihlášky – počátek odběru stravy a režim docházky je nutno dohodnout při předání vyplněného formuláře. Strávníci platící bezhotovostním způsobem jsou na nový měsíc přihlašování automaticky. Strávníci platící hotovostním způsobem jsou přihlášení až po zaplacení. Ve vlastním zájmu je nutné včas nahlásit veškeré změny v režimu docházky do ŠJ. Na změny, které byly nahlášeny opožděně, není možno brát z organizačních důvodů zřetel.

            Odhlášky – odhlásit oběd je možno do 6 hodin v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na tel. Číslo 388 411 133, v mimopracovní době lze odhlášku nahlásit na záznamník.

Nárok na odběr oběda za finanční limit potravin zaniká v případě, že je žák nepřítomen ve škole více než jeden den. Další dny může odebírat obědy pouze za plnou cenu. Plnou cenu oběda hradí i v případě, že obědy po dobu nepřítomnosti ve škole neodhlásí a neodebere.

4. Organizace výdeje stravy

            Strava se vydává v jídelně v hodinách (viz bod č. 1) stanovených vedoucí školní jídelny po dohodě s ředitelkou školy tak, aby netrpěla kvalita jídla a nebyl narušen stravovací režim žáků a provoz školy. Pro strávníky, kteří nejsou přímo zaměstnanci školy, je stanovena výdejní doba vždy mimo běžný provoz (viz bod č. 1)

            Oběd strávník zkonzumuje ve vyhrazených prostorách ŠJ. Toto opatření se týká obecně všech strávníků, jak žáků, tak i dospělých.

V případě, že bude jídlo odebíráno v jídlonosiči, je nutno dodržet hygienické a organizační podmínky výdeje, a to zejména:

  • výdej do jídlonosičů probíhá v čase mimo běžný výdej
  • strávník jídlonosič po naplnění ihned odebere
  • nikdy nezůstávají prázdné ani plné jídlonosiče na výdejním pultu
  • vedoucí kuchyně odpovídá za zajištění dostatečného úklidu výdejních ploch po výdeji do jídlonosičů

V případě, že se osoba, která chce vydat stravu do přepravních nádob, dostaví mimo výdejní dobu k tomu stanovenou, musí vyčkat pokynů pracovnic u výdejního okénka a nesmí křížit běžný provoz.

5. Čipové karty

            – dokladem opravňujícím k výdeji stravy je čipová karta a zaplacené stravné

            – čipy jsou prodávány v kanceláři školní jídelny

            – bez čipové karty není možno stravu vydat

V případě, že se strávníci nebudou opakovaně prokazovat kartou, budou o této skutečnosti informováni zákonní zástupci žáka. Pokud nedojde k nápravě, bude možno vyloučit strávníka ze stravování.

6. Výše a způsob úhrady stravného

Výše úhrady vyplývá ze znění § 7 Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Plná cena jedné porce je složena z částky určené na

  • potraviny a to ve výši finančního normativu
  • ostatní věcné náklady
  • mzdové náklady

Žáci hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu, který stanoví vedoucí školní jídelny v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Zaměstnanci školy hradí stravné ve výši finančního limitu na potraviny, který je možno snížit o příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem např. z FKSP.

Cizí strávníci hradí plnou cenu oběda zvýšenou o zisk podle kalkulace schválené ředitelkou.

Způsob úhrady stravného – obědy je možné hradit hotově nebo bezhotovostní platbou, a to zálohově, vždy 20. v měsíci na měsíc příští, přeplatky se automaticky odčítají.

7. Ukončení stravování a vyřazení z evidence ŠJ

            Strávníkům, kteří končí řádnou povinnou školní docházku v deváté třídě, končí nárok na zvýhodněné stravování. Tito žáci jsou vyřazeni z evidence strávníků automaticky.

8. Reklamace úhrady stravného a řešení připomínek k provozu ŠJ

             V případě, že plátci stravného zjistí nesrovnalosti v inkasu stravného nebo mají připomínky ke kvalitě stravy, popřípadě k provozu ŠJ, jsou oprávnění požadovat na odpovědné pracovnici řádné objasnění situace. Veškeré reklamace a stížnosti řeší vedoucí školní jídelny ve spolupráci s ředitelkou školy.

IV. Závěr

            Zájemci o stravování ve školní jídelně, která je součástí základní školy, jsou povinni seznámit se s pravidly stanovenými pro provoz tohoto zařízení a dbát na jejich řádné dodržování.

            V případě, že dojde k opakovanému porušení některého ze základních ustanovení tohoto provozního řádu, vystavují se strávníci nebezpečí postihu vyřazení ze školního stravování.

            Provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2023

Mgr. Rückerová Dagmar                                                       Procházková Monika

ředitelka školy                                                                       vedoucí školní jídelny