Školská rada

Školská rada pro období 2018 – 2021

Volba z řad zákonných zástupců proběhla na akci pro rodiče dne 10. ledna 2018

1. Zvolení členové z řad zákonných zástupců

Bc. Jana Czerwenková

Ing. Petra Waltman

Jiří Founě

Volba z řad pedagogických pracovníků školy proběhla na pedagogické radě dne 17. ledna 2018

2. Zvolení členové z řad pedagogů

Mgr. Alžběta Rückerová

Mgr. Dagmar Daňková

Mgr. Iva Karasová

3. Jmenovaní členové usnesením RM Vimperk č. 104 ze dne 29. 1. 2018

Ing. Michal Janče

Bc. Kristýna Samková

Marcela Kobrová


Zákon ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Školská rada

§168

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy