Speciální pedagog

Speciální pedagog – Mgr. Martina Bačíková

Kontaktní údaje:

Telefonní kontakt: 607 806 312

Konzultační hodiny: čtvrtek – Pražská 167  (budova park)  14.30 – 15.30 h

E-mail: vondma03@seznam.cz  

Speciální pedagog zajišťuje následující činnosti:

 • provádí vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností)
 • provádí zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální či skupinové práce se žákem či žáky (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • spolupracuje na vytváření IVP a PLPP s třídním učitelem, ostatními pedagogickými pracovníky, s vedením školy, s rodiči, se žákem samotným a poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 • průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření a realizuje úpravy
 • provádí úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály
 • zabezpečuje speciálně pedagogické poradenské konzultace a služby pro žáky, rodiče a pedagogy
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi ve prospěch žáka se SVP
 • v rámci metodické činnosti navrhuje metody a formy práce s žáky, pomáhá pedagogům při jejich zavádění do výuky, provádí instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • spoluvytváří Školní poradenské pracoviště, spolupracuje se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky a školními asistenty
 • spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (viz průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP)
 • komunikuje s odborným týmem projektu
 • podporuje inkluzivní školní klima
 • pomáhá zákonným zástupcům žáků a jejich dětem se vzdělávacími potížemi
 • spolupracuje s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďuje údaje o žákovi vzhledem k potenciální diagnostice SVP)
 • odborné vedení rodičů při následné práci s dítětem v domácím prostředí