Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole

Anotace projektu:

Záměrem projektu je podpořit školy v rozvoji inkluzivního vzdělávání a účinné prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP. Efektivní podpory chceme dosáhnout rozšířením Školních poradenských pracovišť o odborné pracovníky a působením školních asistentů, kteří budou s žáky pracovat dle individuálních potřeb. Cílená podpora bude směřovat nejen k žákům CS, jejich rodičům a pedagogům zapojených škol, ale i k široké veřejnosti.

Základní školy zapojené do projektu:

Základní a Mateřská škola Cehnice
www.zscehnice.cz
Základní škola T. G. Masaryka Vimperk
www.zstgmvimperk.cz
Základní škola Povážská Strakonice
www.zs-povazska.strakonice.eu
Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka Rudolfovská České Budějovice
www.zstgmasarykacb.cz
Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská České Budějovice
www.zsvltava.cz

Cíle projektu

Efektivní podpory chceme dosáhnout rozšířením Školních poradenských pracovišť o odborné pracovníky, jakými jsou školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog. Školní poradenská pracoviště, kde fungují tito odborní pracovníci, jsou podporou, jak pro pedagogické pracovníky, tak především pro žáky a jejich rodiče. Tato služba je oceňována především v současné době, kdy přibývá žáků se SVP, kteří jsou ve stále větším počtu integrovaní do běžných tříd. Tato situace klade nové požadavky, a to především na pedagogické pracovníky, kteří hledají konkrétní pomoc a podporu v situacích, se kterými se setkávají s jednotlivými integrovanými žáky.

Cílenou podporou v prevenci školní neúspěšnosti žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP (žáků ohrožených školním neúspěchem) bude působení školních asistentů, kteří budou s žáky pracovat dle potřeb jednotlivých škol. Školní asistenti se zaměří, a to ve spolupráci se speciálním a sociálním pedagogem, zejména na zajištění podpory těmto žákům při přípravě na vyučování, zajištění pravidelné docházky do školy, smysluplné využití volného času a zlepšení komunikace mezi rodiči a školou.
Nedílnou součástí efektivní podpory je i podpora rodičů těchto žáků. V rámci této podpory se chceme zaměřit zejména na rozvoj spolupráce mezi rodiči, školou a sociálními službami, a to formou workshopů, osvěty a zejména individuálního poradenství.
Podpora pedagogických pracovníků bude probíhat nejen ze strany odborných pracovníků ŠPP, ale bude zaměřena i na rozvoj jejich znalostí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Pedagogickým pracovníkům bude poskytnuto metodické vedení při zavádění podpůrných opatření při vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáků se SVP a případná okamžitá podpora při řešení specifických situací s těmito žáky přímo v prostředí školy. Tato podpora bude poskytnuta prostřednictvím odborných pracovníků ŠPP a odborných pracovníků projektu.

Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol se zúčastní vzdělávacích programů zaměřených na metody práce s žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a s žáky se SVP, dále na rozvoj a podporu inkluzivního vzdělávání ve škole a jejich vlastní osobnostní rozvoj.

Aktivity projektu

KA 01 Řízení projektu

Cílem a smyslem aktivity je zajistit průběžné plnění cílů projektu, finančně a procesně koordinovat jednotlivé klíčové aktivity, zajišťovat komunikaci s poskytovatelem dotace, a celkově zabezpečovat hospodárné a efektivní vedení projektu. Aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

KA 02 Podpora školních poradenských pracovišť

Cílem této KA je podpořit školní ŠPP zapojených škol odbornými pracovníky dle jejich individuálních potřeb. Většina škol mají ŠPP pouze v základní formě, a tudíž je tvoří pouze metodik prevence, výchovný poradce, příp. školní psycholog. Z praxe škol, kde v rámci Školního poradenského pracoviště funguje školní psycholog, speciální pedagog či sociální pedagog, případně všichni, je potvrzeno, že jsou tito odborní pracovníci významnou podporou, jak pro pedagogické pracovníky, tak především pro žáky a jejich rodiče.

Odborní pracovníci ŠPP:

 • školní psycholog
 • speciální pedagog
 • sociální pedagog
 • koordinátor inkluze

Realizace konzultačních hodin odborných pracovníků ŠPP pro individuální přístup k žákům ohrožených školním neúspěchem

Práce odborných pracovníků ŠPP v rámci:

1. Péče o žáky ohrožených školním neúspěchem

 • individuální péče (diagnostika, konzultace, intervence, poradenství) a koordinace další odborné péče
 • individuální konzultace při psychologických, sociálních a studijních problémech
 • podpora při vzdělávání a přípravě na vyučování

2. Péče o rodiče

 • individuální konzultace při studijních a výchovných problémech žáků
 • individuální konzultace v oblasti sociálních a zdravotních služeb
 • poradenství (psychologické, pedagogické, sociální),
 • podpora při jednání s pedagogickými pracovníky, zdravotně sociálními službami
 • účast na třídních schůzkách
 • osvěta v oblasti inkluzivního vzdělávání

3. Péče o pedagogické pracovníky

 • individuální konzultace v oblasti výukových potíží a problémů s chováním žáků
 • pomoc a podpora v situacích, se kterými se setkávají s jednotlivými integrovanými žáky přímo v prostředí školy
 • podpora při jednání s rodinou žáků ohrožených školních neúspěchem
 • metodické vedení při vzdělávání žáků se SVP
 • podpora a metodické vedení pedagogických pracovníků při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

KA 03 Podpora prostřednictvím školních asistentů

Cílem je podpořit zapojené školy školními asistenty, je to jedna z možností podpůrných opatření pro vzdělávání žáků ze socioekonomicko znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a se SVP. Školní asistent bude na základě aktuální situace pomáhat při výchovně vzdělávacím procesu žáků.
Školní asistent bude při své činnosti spolupracovat se všemi pedagogickými pracovníky, s třídním učitelem a odbornými pracovníky ŠPP. Ve spolupráci se sociálním pedagogem a třídním učitelem bude vytvářet podmínky pro navázání kontaktu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou, bude poskytovat pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky). V rámci svých možností se zaměří se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita).

KA 04 Spolupráce školy, rodiny, sociálních a zdravotních služeb

Aktivita bude zaměřena na podporu spolupráce mezi školou, rodinou, sociálními službami, a na informační a osvětovou kampaň k podpoře inkluzivního vzdělávání ve školách.

 1. Workshop „Možnosti dalšího vzdělávání“ – praktická dílna ve spolupráci se středními odbornými školami a učilišti – prezentace vzdělávání žáků po ukončení základního vzdělání – každý školní rok pro rodiče žáků a žáky CS ve všech zapojených školách.
 2. Workshop „Uplatnění na trhu práce“ – poradenství zaměřené na volbu povolání a testování profesních zájmů u žáků CS – každý školní rok pro rodiče žáků a žáky CS ve všech zapojených školách.
 3. Informační leporelo „Otevřená cesta aneb 5 kroků ke vzdělání“ – společný výstup z workshopů.
 4. Preventivní výchovně vzdělávací schůzky.
 5. Informační a konzultační odpoledne ŠPP.
 6. Konzultační hodiny a podpora pro rodiče v rámci ŠPP.
 7. Informační kampaň k inkluzivnímu vzdělávání.
 8. Diskusní fórum pro odbornou veřejnost.
 9. Konference Školství – aktivní účast.
 10. Prezentace sociálních a zdravotních služeb směrem k rodičům a škole.
 11. Zážitková dílna pro žáky – osvěta, přijetí spolužáka se sociálním znevýhodněním, s kulturní odlišností.

KA 05 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pracovníků ve škole

Záměrem této KA je podpořit v zapojených školách pedagogické pracovníky v jejich dalším vzdělávání v oblasti inkluzivního vzdělávání.

 1. Průběžná metodická podpora pedagogických pracovníků pro práci s žáky s potřebou podpůrných a vyrovnávacích opatření a při zavádění inkluzivního vzdělávání.
 2. Plán DVPP na každý školní rok – absolvování kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání.
 3. Vzorové hodiny v inkluzivní třídě.