Historie v bodech

 • 8. října 1927 byla vypsána soutěž na novostavbu české školy ve Vimperku
 • 26. února 1930 vyhověl prezident republiky žádosti místního školního výboru, aby česká škola nesla název Masarykova česká obecná a měšťanská škola
 • 27. února 1930 se konala částečná kolaudace budovy
 • 2. července 1930 byla budova ředitelstvím školy převzata do správy
 • 23. – 24. srpna 1930 proběhlo slavnostní předání novostavby české školy veřejnosti
 • V roce otevření navštěvovalo 121 žáků v pěti třídách obecnou školu, 138 žáků měšťanskou školu a 38 žáků mateřskou školu.
 • 1. října 1938 bylo zastaveno vyučování a školní budovu obsadilo vojsko
 • V období 2. světové války sloužila budova jako vojenský lazaret až do 23. května 1945, poté v ní byla umístěna americká armáda. Vyučování měšťanské školy bylo v budově zahájeno 21. – 23. února 1946
 • 1946/47 – zahájeno společné stravování ve školní jídelny
 • Ve školním roce 1953/54 byla zřízena jedenáctiletá střední škola
 • 1961 – po ustanovení povinné devítileté školní docházky je škola rozdělena na I. stupeň (1. – 5. ročník) v budově v parku, II. stupeň (6. – 9. ročník) v budově 1. máje a III. stupeň jedenáctileté, později dvanáctileté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ)
 • 1. ledna 1966 – SVVŠ přechází pod přímé řízení krajského národního výboru
 • 1970/71 – přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední ekonomické školy Vimperk
 • 1971 – ustanovena funkce výchovného poradce
 • 1972/73 – otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích
 • 1976/77 – provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově Pražská 167, přístavba stávající školní jídelny a kuchyně v budově 1. máje, vybudování centrálních šaten
 • 1978, 1979 – oprava fasády a střechy budovy 1. máje, škola získala pro potřeby sportovních tříd a školní družiny budovu čp. 182
 • Na škole v tomto období pracují dva školní pěvecké sbory a divadelní soubor Boubíňáček
 • 80. léta – zaveden celodenní výchovný systém, zavedena osmiletá školní docházka
 • Počátek 90. let – rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje, na škole pracuje hudebně dramatický soubor Dorota, 1991 proběhla ve školní jídelně první školní slavnost, ve školní jídelně se začínají stravovat i cizí strávníci
 • 1991/92 – otevřen 9. ročník pro žáky Vimperska, povinně pro všechny žáky od školního roku 1996/97
 • 1. ledna 1993 – škola zřízena jako samostatná právnická osoba
 • 1993 – vznik souboru mažoretek, školní slavnost na hřišti školy, vydání časopisu Kolem školy
 • 1994 – plynofikace školních budov, první počítačová učebna s 10 žákovskými stanicemi
 • 1. srpna 1995 – udělen škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka, slavnostní odhalení nápisu 30. října 1995
 • 1998 – budova čp. 182 vyčleněna ze seznamu nemovitostí využívaných školou (kromě objektu s garážemi)
 • 1999/2000 – výměna střešní krytiny na budově Pražská 167, zavedení internetu, intenzifikace sportovních tříd (zaměření na běh na lyžích a snowboarding), 1. ples mažoretek a DO ZUŠ
 • 2000/2001 – vybudování kabinetu v bývalé uhelně, úprava schodiště do původní podoby v budově čp. 167, v půdním prostoru 1. patra vybudována počítačová učebna a lyžárna místo uhelny v budově 268
 • 2001/02 – půdní vestavba cvičné kuchyně a další počítačové učebny v budově čp. 268
 • 2002/03 – přestavba kuchyňky na šatny v přízemí čp. 268
 • 2003, 2007 – rekonstrukce elektroinstalace budovy 1. máje (přízemí, 1. a 2. patro)
 • 2004/2005 – vznik školské rady
 • 2004 – ZŠ TGM spolupořadatelem MČR v mažoretkovém sportu
 • 1. 6. 2006 – otevření atletické dráhy s umělým povrchem a doskočištěm
 • 2007/2008 – rekonstrukce vodovodního potrubí, nové obklady a umyvadla ve třídách budovy čp. 167
 • 2008/2009 – výměna oken v tělocvičně čp. 268
 • 6. 3. 2008 – Ministerstvo kultury prohlásilo budovu školy Pražská 167 za kulturní památku (jedná se o kvalitní příklad reprezentativní klasicistní stavby z 19. stol. dle návrhu architekta Maxe von Loose)
 • 2009/10 – vznik školského poradenského pracoviště – školní psycholog, výměna střešní krytiny nad tělocvičnou budovy čp. 268
 • 2009, 2011 – rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 167 (1. a 2. patro), výměna oken a dveří
 • 2009/10 – vybudování počítačové učebny v budově čp. 167
 • 1. 2. 2010 – ZŠ TGM se stala plátcem DPH
 • 30. 6. 2010 – 30. 6. 2012 – projekt Rovnováha (první interaktivní tabule)
 • 8. 3. 2011 – odhalení pamětní desky Jana Lopatky
 • 1. 4. 2011 – zahájení projektu EU – peníze školám, oprava učebny chemie, umístění počítačů
 • 2011/12 – rekonstrukce zdravotní instalace čp. 167, výměna oken a dveří
 • 2011/12 – instalace konvektomatu ve ŠJ (srpen 2012)
 • Srpen 2013 – rekonstrukce učebny fyziky, oprava hromosvodu čp. 268
 • 2013/14 – rekonstrukce tělocvičny Pražská 167
 • 2014/15 – výměna oken v budově Pražská, oprava fasády budovy 1. máje
 • 2015/16 – dokončení výměny oken, rekonstrukce elektroinstalace – Pražská
 • 2016/17 – rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny 1. máje
 • 2017/18 – rekonstrukce fasády Pražská, umístění osvětlení na budově
 • 2018/19 – rekonstrukce školní kuchyně, výmalba učeben, nákup 5 interaktivních tabulí, vybudování venkovní učebny
 • Prázdniny 2019 – rekonstrukce části střechy 1. máje
 • 2019/20 – rekonstrukce venkovní kanalizace a odvodnění budovy 1. máje
 • 2020/21–v souvislosti s rekonstrukcí ulice 1. máje bylo dokončeno odkanalizování budovy ZŠ TGM, v budově Pražská 167 byla 1 třída školní družiny zrekonstruována na třídu 1. C
 • 2021/22–v budově 1. máje proběhla zásadní rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce přívodu vody ve třídách a výměna dveří ve všech školních prostorách, zrekonstruována byla též apsida před vstupem do budovy