Historie v bodech

8. října 1927 byla vypsána soutěž na novostavbu české školy ve Vimperku

26. února 1930 vyhověl prezident republiky žádosti místního školního výboru, aby česká škola nesla název Masarykova česká obecná a měšťanská škola

27. února 1930 se konala částečná kolaudace budovy

2. července 1930 byla budova ředitelstvím školy převzata do správy

23. – 24. srpna 1930 proběhlo slavnostní předání novostavby české školy veřejnosti

V roce otevření navštěvovalo 121 žáků v pěti třídách obecnou školu, 138 žáků měšťanskou školu a 38 žáků mateřskou školu.

1. října 1938 bylo zastaveno vyučování a školní budovu obsadilo vojsko

V období 2. světové války sloužila budova jako vojenský lazaret až do 23. května 1945, poté v ní byla umístěna americká armáda. Vyučování měšťanské školy bylo v budově zahájeno 21. – 23. února 1946

1946/47 – zahájeno společné stravování ve školní jídelně

Ve školním roce 1953/54 byla zřízena jedenáctiletá střední škola

1961 – po ustanovení povinné devítileté školní docházky je škola rozdělena na I. stupeň (1. – 5. ročník) v budově v parku, II. stupeň (6. – 9. ročník) v budově 1. máje a III. stupeň jedenáctileté, později dvanáctileté střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ)

1. ledna 1966 – SVVŠ přechází pod přímé řízení krajského národního výboru

1970/71 – přechází SVVŠ a nově vzniklé gymnázium pod správu Střední ekonomické školy Vimperk

1971 – ustanovena funkce výchovného poradce

1972/73 – otevřena první sportovní třída se zaměřením na běh na lyžích

1976/77 – provedena rekonstrukce elektroinstalace v budově Pražská 167, přístavba stávající školní jídelny a kuchyně v budově 1. máje, vybudování centrálních šaten

1978, 1979 – oprava fasády a střechy budovy 1. máje, škola získala pro potřeby sportovních tříd a školní družiny budovu čp. 182

Na škole v tomto období pracují dva školní pěvecké sbory a divadelní soubor Boubíňáček

80. léta – zaveden celodenní výchovný systém, zavedena osmiletá školní docházka

Počátek 90. let – rekonstrukce zdravotní instalace v budově 1. máje, na škole pracuje hudebně dramatický soubor Dorota, 1991 proběhla ve školní jídelně první školní slavnost, ve školní jídelně se začínají stravovat i cizí strávníci

1991/92 – otevřen 9. ročník pro žáky Vimperska, povinně pro všechny žáky od školního roku 1996/97

1. ledna 1993 – škola zřízena jako samostatná právnická osoba

1993 – vznik souboru mažoretek, školní slavnost na hřišti školy, vydání časopisu Kolem školy

1994 – plynofikace školních budov, první počítačová učebna s 10 žákovskými stanicemi

1. srpna 1995 – udělen škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka, slavnostní odhalení nápisu 30. října 1995

1998 – budova čp. 182 vyčleněna ze seznamu nemovitostí využívaných školou (kromě objektu s garážemi)

1999/2000 – výměna střešní krytiny na budově Pražská 167, zavedení internetu, intenzifikace sportovních tříd (zaměření na běh na lyžích a snowboarding), 1. ples mažoretek a DO ZUŠ

2000/2001 – vybudování kabinetu v bývalé uhelně, úprava schodiště do původní podoby v budově čp. 167, v půdním prostoru 1. patra vybudována počítačová učebna a lyžárna místo uhelny v budově 268

2001/02 – půdní vestavba cvičné kuchyně a další počítačové učebny v budově čp. 268 – 2. p.

2002/03 – přestavba kuchyňky na šatny v přízemí čp. 268

2003, 2007 – rekonstrukce elektroinstalace budovy 1. máje (přízemí, 1. a 2. patro)

2004/2005 – vznik školské rady

2004 – ZŠ TGM spolupořadatelem MČR v mažoretkovém sportu

1. 6. 2006 – otevření atletické dráhy s umělým povrchem a doskočištěm

2007/2008 – rekonstrukce vodovodního potrubí, nové obklady a umyvadla ve třídách budovy čp. 167

2008/2009 – výměna oken v tělocvičně čp. 268

6. 3. 2008 – Ministerstvo kultury prohlásilo budovu školy Pražská 167 za kulturní památku

(jedná se o kvalitní příklad reprezentativní klasicistní stavby z 19. stol. dle návrhu architekta Maxe von Loose)

2009/10 – vznik školského poradenského pracoviště – školní psycholog, výměna střešní krytiny nad tělocvičnou budovy čp. 268

2009, 2011 – rekonstrukce elektroistalace budovy čp. 167 (1. a 2. patro), výměna oken a dveří

2009/10 – vybudování počítačové učebny v budově čp. 167

1. 2. 2010 – ZŠ TGM se stala plátcem DPH

30. 6. 2010 – 30. 6. 2012 – projekt Rovnováha (první interaktivní tabule)

8. 3. 2011 – odhalení pamětní desky Jana Lopatky

1. 4. 2011 – zahájení projektu EU – peníze školám