Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní školy  T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice

Pracoviště: Pražská 167

I. Práva a povinnosti žáků ve ŠD

 1. Právo na uspokojování základních potřeb dítěte
 2. Právo na ochranu před násilím, zanedbáváním a zneužíváním
 3. Právo na harmonický rozvoj
 4. Právo na vzdělání a svobodu vyznání i myšlení
 5. Právo účastnit se činností organizovaných školní družinou
 6. Právo využívat vybavení školní družiny
 7. Žák má právo na bezpečné prostředí
 8. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
 9. Žák je povinen dodržovat řád školní družiny a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
 10. Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího
 11. Žáci nepoužívají mezi sebou ani vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, ani násilí
 12. Žáci nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD
 13. Žák nesmí v prostorách ŠD užívat alkoholické nápoje, přechovávat nebo propagovat omamné psychotropní látky
 14. Žák nesmí v době pobytu ve školní družině opouštět vyhrazený prostor bez vědomí vychovatelky
 15. Při pobytu mimo budovu žák dbá pokynů vychovatelky
 16. Žák je povinen ohlásit úraz svůj nebo spolužáka vychovatelce ŠD, stejně tak ztrátu či poškození osobní věci
 17. Žák svým chováním nesnižuje důstojnost svou, svých spolužáků ani zaměstnanců

Opakovaná závažná porušení povinností stanovených řádem ŠD mohou vést k vyloučení žáka ze školní družiny.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců, pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

 • Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě 1.- 5. ročníku do školní družiny
 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy, v případě velkého zájmu o činnost ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 4. ročníku
 • Při přijetí žáka do ŠD vyplní zákonní zástupci zápisový lístek, v průběhu roku jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel
 • Přihlášení žáka do ŠD je platné a závazné na dobu 1 roku, pokud nedojde k písemnému odhlášení zákonným zástupcem
 • Pobyt ve školní družině je podmíněn stravováním ve školní jídelně, vychovatelky vedou žáky k dodržování hygieny, kultuře stolování a vytváření správných stravovacích návyků
 • Pro vychovatelku je závazný způsob a čas odchodu žáka uvedený na zápisovém lístku
 • Při vyzvednutí dítěte ze ŠD použije rodič telefon u vchodu, po vpuštění do budovy je dítě předáno a s doprovodem odchází do šatny
 • Rodiče mají právo vyjadřovat se slušnou formou k činnosti školní družiny
 • V případě dotazů nebo podnětů jednají s vychovatelkou příslušného oddělení, s vedoucí vychovatelkou, popř. ředitelkou školy
 • Rodiče respektují časový rozvrh školní družiny
 • Rodiče ani žáci nemohou pořizovat nahrávky či videa bez souhlasu nahrávané osoby
 • Pitný režim po 15.00 hodině z vlastních zdrojů nebo z prostředků školy

III. Provoz školní družiny a rámcový režim dne

6.OO – 7.45 – ranní provoz – příprava na vyučování, individuální hry, stolní a společenské hry

13.35 nebo 12.30 – hygiena, oběd

Do 13.30 – pobyt venku

13.30 – 14.30 – rekreační a zájmová činnost

14.30 – 15.30 – svačina, pohybové hry

15.30 – 16.10 – příprava žáků na vyučování, individuální odpočinkové činnosti, společenské hry, odchody žáků

Odchody žáků – kdykoli po 14.00 hodině

 • Pravidelný odchod stanovený v zápisovém lístku včetně informace, zda bude žák odcházet sám či v doprovodu rodinného příslušníka
 • Mimořádný – písemnou formou

Výchovně vzdělávací práce ŠD je zaměřena na tělovýchovnou, rekreační a turistickou činnost, dále na činnost estetickou, pracovně technickou a přírodovědnou. Do zaměstnání je zařazována i příprava na vyučování. Informace o činnosti školní družiny jsou podávány při třídních schůzkách, dnech otevřených dveří, při jednáních se zákonnými zástupci, prostřednictvím školního časopisu, výstavek, kulturních a sportovních akcí. Vychovatelky úzce spolupracují s třídními učitelkami, do činnosti mohou být zapojeny též asistentky pedagoga.

V rámci činnosti ŠD mohou být provozovány zájmové kroužky, vedoucími jsou zpravidla vychovatelky ŠD.

IV. Platba za pobyt žáka ve školní družině

Výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny je stanovena na 200 Kč měsíčně na jedno dítě

Platby:

 • září – prosinec – 800 Kč – splatnost do 15. 10.,
 • leden – červen – 1200 Kč – splatnost do 15. 2.

Způsob platby

Bankovním převodem na účet č.: 0660636389/0800, variabilní symbol přidělí vychovatelka školní družiny

Kroužek bruslení je zpoplatněn částkou 60 Kč (nájem ZS), ostatní kroužky jsou bezplatné pro žáky ŠD (ostatní 60 Kč)

Příspěvek na provoz ŠD může být na základě individuální žádosti zákonného zástupce v případě dlouhodobé nemoci dítěte snížen nebo zcela vrácen.

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 1. Docházka přihlášených žáků do ŠD je povinná, nepřítomnost žáků je zapsána v dokumentaci školní družiny
 2. Docházka žáků je denně evidována
 3. Ve školní družině jsou žáci pod stálým dohledem vychovatelek
 4. Oddělení školní družiny je naplňováno do výše 30 žáků
 5. Přechod žáků do školní jídelny zajišťují vychovatelky a asistentky pedagoga
 6. ŠD využívá ke své činnosti třídy v budově Pražská 167
 7. Z hlediska bezpečnosti je budova Pražská 167 uzavřena, do jednotlivých oddělení je zaveden domácí telefon
 8. Vychovatelky ŠD respektují pravidla směřující k ochraně zdraví žáků
 9. Žáci jsou poučováni o bezpečnosti při práci
 10. Žáci jsou seznamováni s potřebnými pravidly silniční dopravy
 11. Žáci jsou poučováni o nebezpečí úrazu
 12. Za předpokladu dodržování pravidel bezpečnosti je možné prolínání či spojování oddělení školní družiny, zvláště při organizaci zájmových sportovních či kulturních aktivit
 13. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD v řádné provozní době se vychovatelka telefonicky spojí se zákonnými zástupci, v případě neúspěšného kontaktu toto oznámí vedoucí vychovatelce, popř. ředitelce školy nebo zástupkyni ředitele, která rozhodne o kontaktování OSPOD či jiném postupu

VI. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

 • Žák je povinen zacházet šetrně s majetkem školní družiny
 • Žák je povinen udržovat prostory ŠD a své místo v čistotě a pořádku
 • Žák nemůže odnášet majetek ŠD domů
 • Žák neničí majetek ŠD, chrání ho před poškozením
 • V případě úmyslného poškození majetku budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

Ve Vimperku dne 28. 8. 2022

Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk

Lenka Malíková , vedoucí vychovatelka ŠD