AKTUALITY

Zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ TGM Vimperk

P1253197.JPG Ve dnech 25. a 26. ledna 2007 proběhl v budově školy v parku zápis žáků do 1. ročníku. Garantem zápisu byla Mgr. Iva Karasová, zápisu se účastnily všechny vyučující 1. stupně, výchovná poradkyně Mgr. Věra Ettlerová, ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy. První den zápisu byla přítomna také pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny Prachatice.

Fotogalerii najdete zde.

 

Počet zapsaných dětí: 42 budoucích žáků

Po odkladu školní docházky: 10 dětí

Z vlastní spádové oblasti: 20 dětí

Z ostatních spádových oblastí: 12 dětí

Mgr. Dagmar Rückerová
 

Průběh zápisu:

P1263225.JPG Rodiče společně s vyučující zpracovali žádost o přijetí k základnímu vzdělání. Budoucího prvňáčka se ujala další vyučující a prostřednictvím oblíbené hračky s ním pohovořila. Zbavila ho tak obav i případného strachu z nového prostředí i nových lidí, protože dítě mluvilo o své důvěrně známé věci. Po úvodním rozhovoru žák postupně procházel několika stanovišti u stolů a na koberci, kde byly připravené úkoly sledující jeho školní zralost. Úkoly byly zaměřené na rozeznávání barev, orientaci v prostoru (nahoře – dole, …), rozlišování geometrických tvarů, znalosti číslic a číselné řady, dále byla sledována správná výslovnost, paměťové dovednosti prostřednictvím básničky, písně, znalosti svého bydliště. Posledním úkolem byla kresba postavy, kterou si dítě odneslo na památku domů. Poté si budoucí žák 1. třídy prohlédl společně s rodiči pomůcky do 1. třídy a vybral si dárek vyrobený žáky školy i školní družiny.

Na závěr zápisu byl budoucí prvňáček představen ředitelce školy, která ho zapsala do zápisové knihy. Rodičům bylo předáno rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání v ZŠ TGM Vimperk.

Postup při žádosti rodičů o odklad školní docházky dítěte:

  • Zákonný zástupce žáka si ve škole vyzvedne formulář žádosti
  • Se žádostí navštíví poradenské zařízení, např. pedagogicko-psychologickou poradnu
  • Se žádostí navštíví praktického lékaře pro děti a dorost
  • Žádost odešle nebo předá do ZŠ TGM Vimperk
  • V případě doporučení odkladu školní docházky poradenského zařízení i dětského lékaře rozhodne ředitelka školy ve správním řízení o odkladu o jeden rok a správní rozhodnutí zašle zákonnému zástupci


 

Počty přihlášených žáků do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk od školního roku 2002/2003

Školní rok

Počet žáků

Počet žádostí o odklad

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

40

47

41

56

54

59

42

10

7

9

13

8

11

4