AKTUALITY

Přijímání žáků do středních škol

(Novelizace Školského zákona  č. 561/2004 Sb.)

Podávání přihlášek

 • Pro 1. kolo přijímacího řízení může žák podat až 3 přihlášky (a to i na stejnou školu na 3 různé obory). I na obory s talentovou zkouškou (kód 82)
 • Přihlášku podává uchazeč přímo řediteli střední školy do 15. března, talentovky (kód 82 + sportovní) do 30. 11.  Viz § 60 odstavec 5
 • Součástí přihlášky musí být doklady (v originále nebo ověřené kopii):

                        – známky na přihlášce za poslední dva ročníky

                        – posudek o zdravotním znevýhodnění (PPP – SPU)

                        – doklady, které určí ředitel SŠ:

                                   – výsledky v soutěžích, které souvisejí se zvoleným oborem (diplomy)

                                   – výstupní hodnocení

                                   – u sportovců umístění v žebříčku

                        – žák s cizím státním občanstvím přiloží doklad o povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu v ČR, případně doklad o přiznání postavení uprchlíka

 • Závěrečné vysvědčení předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem SŠ
 • Za úplnost přihlášky zodpovídá rodič. Pokud přihláška nemá předepsané součásti, může ředitel střední školy pozastavit přijímací řízení.
 

Přijímací řízení

 • Počet kol přijímacího řízení není omezen. Ředitel SŠ může vyhlásit pouze 1 kolo přijímacího řízení.
 • Pokud ředitel SŠ rozhodne o konání přijímací zkoušky v 1. kole, je povinen stanovit nejméně dva termíny jejího konání. Žák využije ten termín, který mu bude více vyhovovat a také ho musí označit do přihlášky. Pokud se budou termíny oborů, na které se žák hlásí překrývat, není to důvod pro stanovení náhradního termínu.

 

Vyhlášení termínů konání přijímacích zkoušek

 • Střední škola je povinna vyhlásit termín do 31. ledna 2010 (do 30. 10. talentovky) současně s kritérii přijímacího řízení pro 1. kolo a počtem přijímaných uchazečů.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo obdrží žák 14 dní před termínem konání. Součástí pozvánky jsou požadavky ke zkouškám, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
 • Žák, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce, musí svoji neúčast písemně omluvit do 3 dnů po termínu konání přijímací zkoušky.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je zveřejněno a odesláno do 3 pracovních dnů po konci 1. kola přijímacích zkoušek, nejpozději do 7. 5. (15. 1.  talent.)
 • Uchazeč se může proti výsledku přijímacího řízení odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

 • v pracovních dnech od 22. 4. – 7. 5. 2010
 • talentové zkoušky  2. 1. – 15. 1. 2010 
 • talentové zkoušky na konzervatoř 15. 1. – 31. 1. 2010

Další kola přijímacího řízení

 • Budou vyhlášena, pokud střední škola nenaplní po 1. kole obory. Přihlášku podává uchazeč přímo řediteli střední školy. Počet přihlášek není omezen.
 • Při vyhlášení dalších kol se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podat přihlášky
 • Pokud ředitel střední školy vyhlásí další kolo přijímacího řízení, oznámí krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech. Krajský úřad zveřejní přehled volných oborů (www.kraj-jihocesky.cz → krajský úřad → odbor školství a tělov. → přijímací řízení (aktualizuje se denně, nové nabídky na konci).
 • Tiskopis přihlášky vydá uchazeči ta střední škola, kam se uchazeč hlásí

 

Zápisový lístek – § 5a

Uchazeč musí potvrdit, že nastoupí na danou školu pomocí zápisového lístku.

 • Žák dostane na ZŠ  1 zápisový lístek nejpozději do 15. března (do 30. 11.- talentovky).
 • Zápisový lístek musí být potvrzen razítkem ZŠ a podpisem.
 • Zápisový lístek musí žák odevzdat na SŠ do 5 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
 • Nebude-li dodržen termín, nebude žák přijat.
 • V případě potřeby pro 3. a další kolo lze psát údaje na druhou stranu.
 • V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá náhradní lístek ZŠ na základě písemné žádosti. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce žáka, že původní lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Na čestném prohlášení musí být i podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

 

 Zpracovala Mgr. Věra Ettlerová, výchovná poradkyně