Školní psycholog

ESF

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


 

Vážení rodiče, milí žáci!

Jako již mnoho let, také v letošním školním roce máte možnost využívat služeb školní psycholožky.

Tato služba není na naší škole nová, mnozí ve vás ji už využívají nebo o ní slyšeli. Byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Vám, rodičům, a také učitelům vašich dětí by měla přiblížit a usnadnit poradenské služby v otázkách výchovy a výuky dětí.

Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací  potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Je také zaměřena na volbu budoucího povolání našich žáků.

Co můžete tedy od školního psychologa očekávat?

Děti se mohou obracet na školního psychologa, když mají problémy s učením, jsou ve škole neúspěšné, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, zapamatováním si látky, s chováním, necítí‑li se dobře ve třídě, mají-li problémy se spolužáky, s některým z učitelů, když je trápí tréma, strach ze zkoušení, když prožili traumatizující zážitek (autonehodu, úmrtí v rodině, rozvod rodičů, aj.).

Školní psycholožka nabízí své služby také rodičům, popřípadě zákonným zástupcům dítěte. Můžete konzultovat  otázky vhodného vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné přípravy na vyučování, kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomoci můžeme při rozhodování o připravenosti budoucího prvňáčka na vstup do školy, pomoci předškoláčkům, kteří nejsou ještě na školu dostatečně připraveni, ale chcete, aby nastoupili, docvičit ještě ne dost vyzrálé funkce. U starších dětí pak pomoci vybrat pro dítě tu správnou školu, na které by bylo vhodné dále pokračovat po ukončení deváté třídy vzhledem k jeho nadání i osobnostním předpokladům.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné a výukové problémy s žáky, zlepšit atmosféru ve třídě, spolupracuje na prevenci  negativních jevů (záškoláctví, šikana,apod.), pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy. Žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje s jednotlivými dětmi, může ale pracovat i se školním kolektivem.

Ke školní psycholožce se děti dostávají na doporučení učitele, na základě vlastního rozhodnutí nebo na žádost rodičů.

K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat nebo trápit. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Jistě najdeme řešení i toho Vašeho.

Pro žáky a rodiče naší školy je tato služba bezplatná.

Školní psycholog – PhDr. Alena Wagnerová

Kontaktní údaje:

Telefonní kontakt:   
středa – 388 412 017
čtvrtek: 388 414 132
vždy 728 284 636 (ponechat SMS, pokud se nedovoláte)

Konzultační hodiny:  
středa – 1. máje 268      8.00 – 15.00
čtvrtek – Pražská 167     8.00 – 15.00

E-mail:    alwag@seznam.cz