AKTUALITY

80. výročí založení Základní školy T. G. Masaryka Vimperk

Po vzniku československého státu v roce 1918 bylo velkým zájmem české vimperské menšiny postavit novou budovu školy, a proto místní výbor Národní jednoty pošumavské žádal o vyvlastnění pozemku vedle hotelu Zlatá hvězda. Ministerstvo školství a národní osvěty povolilo na stavbu školy 1,5 mil. Korun, ale k realizaci projektu podle architekta Rudolfa Stockara nedošlo, protože byl překročen státní rozpočet. Ke stavbě došlo až po několikaletém úsilí českých vimperských organizací a ředitelství školy v roce 1927, kdy byla vypsána soutěž na novou českou školu ve Vimperku. Novostavba byla zadána Ing. Jaroslavu Rysovi, částečná kolaudace se konala 27. února 1930. Slavnostní předání školy vimperské veřejnosti proběhlo ve dnech 23. a 24. srpna 1930. Tehdejší ředitel školy o této slavnostní události v kronice píše: „Dopoledne se konal průvod od vimperského nádraží městem. Tří hudby provázely ohromné zástupy účastníků, kteří z celého vimperského a prachatického kraje, z Písku, z Českých Budějovic a Plzně přišli oslaviti opravdový svátek vimperské menšiny. Když tento věru triumfální průvod, jakého dosud město nikdy nevidělo, dospěl ke škole, zazněly fanfáry z Libuše a zpěvácký spolek Hlahol z Písku zapěl Smetanovo Věno.“

Na žádost místního školního výboru a učitelského sboru dostala škola název Masarykova obecná a měšťanská škola. Na počátku školního roku 1930/31 byla v nové budově dvě oddělení mateřské školy s 38 žáky, v pětitřídní obecné škole bylo zapsáno 121 žáků a v měšťanské škole bylo evidováno 138 žáků. Ve spolupráci s místním Sokolem se škola podílela na kulturním i společenském dění celého města.

V říjnu roku 1939 převzalo školu vojsko a školské zařízení bylo přestěhováno do Čkyně. Ihned po osvobození Vimperka v květnu 1945 byla v budově umístěna Americká armáda, a tak se veškeré třídy vyučovaly v budově v parku. Vyučování v Masarykově škole bylo obnoveno v únoru 1946.

V 50. a 60. letech škola zaznamenala výrazný vzestup. Vznikla školní družina, v roce 1953/54 zde byla zřízena jedenáctiletá střední škola. Škola tehdy vykazovala 671 žáků.

V roce 1961 byla uzákoněna povinná devítiletá školní docházka, která se členila stejně jako dnes na 1. a 2. stupeň. Počet žáků na škole stále vzrůstal, např. v roce 1965 navštěvovalo školu 938 žáků, a tak bylo nutné přistoupit na 1. stupni ke střídavému vyučování dopoledních i odpoledních směnách. Zároveň se připravovala výstavba nové školy v ulici Smetanova.

V roce 1972 byla otevřena první sportovní třída se zaměřením na běžecké lyžování, jež byla v roce 1999 rozšířena o snowboarding. Na sportovní výkonnost dětí byl ve škole vždy kladen velký důraz. Dokladem této tradice jsou skvělá umístění žáků školy v různých sportovních soutěžích okresní, krajské a v případě žáků sportovních tříd i republikové úrovně. Trofeje z lehkoatletických olympiád a dalších soutěží jsou vystaveny ve vstupní hale školy. K rozšíření sportovních aktivit přispěl i vznik souboru mažoretek v roce 1993.

Na škole byla v průběhu 80 let vždy také podporována zájmová činnost, což dokládá existence pěveckých i divadelních souborů, z nichž si připomeňme soubor Boubíňáček, Dorota nebo současný soubor Damaťáci – Vimperáci.

V průběhu let se také měnil název školy. Jméno prvního československého prezidenta bylo po roce 1948 z názvu odstraněno a obecně se ve městě škola označovala jako „první základka“, v 70. letech nesla název Škola československo-sovětského přátelství. Po sametové revoluci v roce 1989 se toto jméno přestalo užívat a tehdejší vedení školy a města se zasloužilo o navrácen jména původního, i když v pozměněné podobě. Čestný název Základní škola T. G. Masaryka byl škole slavnostně navrácen v roce 1995.

První 4 měsíce letošního školního roku se nesou ve znamení  oslav 80 výročí vzniku školy. Už při školní slavnosti v červnu 2010 bylo toto výročí připomenuto, ve znamení 80. výročí otevření školy proběhla i pěvecká soutěž SOLASIDO i MČR v mažoretkovém sportu.

Akce k 80. výročí založení ZŠ TGM Vimperk

 • Výzdoba hlavní budovy školy
 • Razítko soznačením výročí
 • Výtvarná a fotografická soutěž žáků
 • Seznámení žáků shistorií školy
 • Znalostní soutěž khistorii školy
 • Třídnické hodiny zaměřené na historii školy
 • Školní turnaj vkošíkové
 • Školní turnaj ve florbalu
 • Soutěž pro budoucí prvňáčky vrámci projektu Škola nanečisto
 • Slavnostní program pro rodiče a veřejnost
 • Setkání pracovníků školy, bývalých pracovníků, partnerů školy a představitelů města
 • Propagační materiál školy

Základní škola T. G. Masaryka se již 80 let významně podílí na vzdělávání obyvatel Vimperka i okolí. Přejme jí, aby se jí dařilo i v dalších letech vzdělávat úspěšného, poctivého i slušného člověka, který se dokáže postarat sám o sebe, o svou rodinu i o své rodiče.

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk