AKTUALITY

Projekt Zvládnu to

– příprava na přijímací řízení na střední školy

Pořádá: ZŠ TGM Vimperk

Zpracovala: Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka školy

I. část Průběžná příprava z jednotlivých předmětů

Zodpovídá: příslušní vyučující jednotlivých předmětů v 9. ročníku

Péče o žáky v době mimo vyučování – zaměření na přijímací zkoušky na střední školy, olympiády v jazycích a matematice, recitační soutěž, výtvarné soutěže, dějepisná olympiáda, biologická olympiáda, atd.

Informace rodičům prostřednictvím žákovských knížek, třídních schůzek, informačního listu

Příprava na talentové zkoušky z výtvarné, hudební, tělesné a dramatické výchovy   

II. část Třídenní soustředění v hotelu Kodrea na Nových Hutích

Zdůvodnění:

  • Intenzivní příprava k  přijímacím zkouškám
  • Shrnutí učiva základní školy
  • Společně pochopit cíle jednotlivých žáků
  • Využít výhody nového prostředí
  • Umožnit žákům se stejným zájmem pracovat během delšího časového úseku  ve skupině
  • Podpořit vzájemné vztahy vyučujících a žáků
  • Podpořit zájem rodičů, žáků i veřejnosti o činnost ZŠ TGM Vimperk

Účast žáků na soustředění předpokládá:

– účast žáka v I. části projektu
– souhlas rodičů
– vyplnění a odevzdání přihlášky v termínu
– uhrazení finančních nákladů před soustředěním
– respektování režimu dne a programu soustředění

Oblasti přípravy:
1) Matematika
2) Český jazyk
3) Všeobecný rozhled

Finanční náklady: hradí rodiče zúčastněných žáků

Vedoucí soustředění: Mgr. Dana Toušlová

Způsob práce:
2 skupiny – jednotlivé lekce

1. skupina – M ČJ polední klid ČJ M
2. skupina – ČJ M polední klid M ČJ

Společně – všeobecný rozhled – Mgr. Vladislava Lehečková – po dohodě

Režim dne:

7.00 hod.           – budíček + hygiena
8.00 hod.           – snídaně
8.30 – 10.00      – výuka 1. část
10:30 – 12:00    – výuka 2. část
12.00 hod.         – oběd
12.30 – 14.00     – polední klid, pobyt venku
14.00 – 15.30     – odpolední výuka 1. část
16.00 – 17.30     – odpolední výuka 2. část
18.00 hod.         – večeře
19.00 – 22.00     – všeobecné studijní předpoklady, relaxační činnosti, kulturní program, beseda

Náplň jednotlivých oblastí zajistí zúčastnění vyučující

Zajistit:

  • informovanost rodičů
  • materiálové vybavení
  • fotodokumentaci

Hodnocení projektu:
1) anketa pro děti
2) hodnocení realizátorů projektu
3) sledování přijímacího řízení
4) hodnocení akce rodiči

Prezentace:

– nástěnky ve škole
– školní časopis
– městské noviny
– regionální tisk
– www stránky