AKTUALITY

Zápis žáků do 1. ročníku

Slavnostní událostí v rodinách , kde mají budoucího prvňáčka, je zápis dítěte k povinné školní docházce. Zápis do 1. ročníku ZŠ TGM Vimperk proběhl ve dnech 5. a 6. února 2016 v budově školy Pražská 167. Zápisu předcházely tři lekce 13. ročníku projektu Škola nanečisto pro předškolní děti pořádané ve spolupráci s MŠ 1. máje, MŠ Klostermannova i jejím odloučeným pracovištěm v ulici Mírová. Cílem projektu je seznámit děti s novým prostředím, s budoucími školními činnostmi, seznámit je s vyučujícími a případně spolužáky, se kterými se budou v následujícím školním roce ve škole setkávat. Hlavním úkolem projektu je zbavit děti strachu z nástupu do školy.

Začátek zápisu je věnován sepsání žádosti zákonného zástupce o přijetí žáka k povinné školní docházce, jež je podkladem ke správnímu řízení a poté k správnímu rozhodnutí o přijetí do konkrétní školy. Hlavní postavou celého zápisu je však budoucí prvňáček. Vyučující 1. stupně základní školy sledují během připravených úkolů jeho školní zralost a připravenost pro vstup do školy. Prostřednictvím vlastní hračky probíhá úvodní rozhovor, žáci sdělí své jméno, datum narození, popř. adresu. Prokáží znalost barev, prostorové orientace, číselné řady, geometrických tvarů a zároveň s tím i schopnost komunikace, paměti, správné výslovnosti i soustředění. Na kresbě postavy se ukáže jeho trpělivost, přesnost, pozornost, schopnost splnit zadaný úkol, ale i správné držení tužky. Po splněných úkolech žáci obdrželi sladkou odměnu a vybrali si dárek vyrobený dětmi ze školy nebo školní družiny. Poté se budoucí prvňáčci setkali s ředitelkou školy, byl jim předán pamětní list s číselným kódem, pod kterým bude zveřejněno žákovo přijetí do ZŠ TGM na www stránkách školy. Rodičům byly zodpovězeny případné dotazy, byl jim předán seznam školních pomůcek pro 1. ročník a byly jim poskytnuty informace o pokračování projektu Škola nanečisto, možnosti zájmové činnosti školy, zapojení do školní družiny i stravování ve školní jídelně. Zajímavé bylo i sdělení některých rodičů o tom, jak rodina zápis do školy prožívala.

Projekt Škola nanečisto bude pokračovat i v následujícím pololetí školního roku. V dubnu 2016 si budoucí žáci ZŠ TGM prohlédnou budovu 1. máje 268 a v květnu se uskuteční slavnostní pasování v MěKS za účasti rodičů a dalších hostů.

Do ZŠ TGM Vimperk pro školní rok 2016/17 bylo k 6. únoru 2016 zapsáno 45 žáků, z toho 7 žáků z jiné spádové oblasti. V tomto školním roce budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku.

O odkladu školní docházky pro své dítě uvažují 3 zákonní zástupci. Žádost o odklad školní docházky je třeba doložit souhlasným stanoviskem školského poradenského pracoviště a praktického lékaře pro děti a dorost do 31. 5.

Zápisu se zúčastnily všechny vyučující 1. stupně, přítomna byla také školní psycholožka a výchovná poradkyně, informace poskytovala také logopedka spolupracující se ZŠ TGM.

Děkujeme rodičům za projevenou důvěru a těšíme se na budoucí prvňáčky.

Dagmar Rückerová