AKTUALITY

Zápis žáků do 1. ročníku v ZŠ TGM Vimperk

Zápis žáků do 1. ročníkuLetos poprvé proběhl zápis žáků do 1. ročníku na českých školách v novém termínu. V naší škole to bylo 21. a 22. dubna 2017 v prostorách budovy Pražská 167.

Zápis probíhá na základě žádosti zákonných zástupců do školy, kterou si ke vzdělávání svého dítěte vybere, přičemž ředitel školy přijímá přednostně uchazeče z příslušného spádového obvodu.

Zákonný zástupce předkládá při zápisu průkaz své totožnosti a rodný list dítěte. V žádosti se uvádí základní informace o budoucím prvňáčkovi, informace o zákonném zástupci včetně telefonického kontaktu či e-mailové adresy, informace o zpracovávání osobních údajů v souladu se zákonem, informace o výuce anglického jazyka od 1. ročníku, rodiče mohou připojit i důležitá sdělení týkající se jejich dítěte.

Po sepsání žádosti se ujme budoucího žáka vyučující a prostřednictvím přinesené vlastní hračky probíhá úvodní rozhovor. Zajímavé je sledovat, jaké hračky s sebou přinášejí, a nutno dodat, že děti i rodiče věnují výběru velkou pozornost. Setkali jsme se s novou hračkou zakoupenou právě pro tuto příležitost, setkali jsme se i s hračkou, jež dítě provází od 1. roku života. Rozhovor prokáže mluvu dítěte, ale i jeho znalosti např. data narození či adresy. Důležitá součást školní zralosti je také schopnost dítěte komunikovat s novým pedagogem a jeho ochota podřizovat se zadávání jednotlivých úkolů. Dále děti prokáží znalost barev, prostorové orientace, číselné řady, geometrických tvarů, při úkolech byla využívána interaktivní technika. Na kresbě postavy se ukáže trpělivost, přesnost, pozornost dítěte, dále jeho schopnost splnit zadaný úkol, ale i správné držení tužky. Po splněných úkolech žáci obdrželi sladkou odměnu a vybrali si dárek vyrobený dětmi ze školy nebo školní družiny dárek od sponzora. Poté se budoucí prvňáčci setkali s ředitelkou školy, byl jim předán pamětní list s číselným kódem, pod kterým bude zveřejněno žákovo přijetí do ZŠ TGM na www stránkách školy. Rodičům byly zodpovězeny případné dotazy, byl jim předán seznam školních pomůcek pro 1. ročník.

Při zápisu byly přítomné všechny vyučující 1. stupně naší školy, školní psycholožka, ředitelka a zástupkyně ředitelky školy. Své svěřence přišly podpořit při slavnostním zápisu do školy paní ředitelky MŠ Helmová a Gálová. Jejich zájem nás v ZŠ škole všechny velmi těší a děkujeme všem za dlouholetou spolupráci v projektu Škola nanečisto.

Do ZŠ TGM Vimperk bylo pro školní rok 2017/18 zapsáno k 22. 4. 2017 celkem 42 žáků, z toho 7 zákonných zástupců požádalo pro své dítě o odklad školní docházky. Do 1. ročníku nastoupí v naší škole 35 žáků 1. ročníku a budou rozděleni do dvou paralelních tříd.

Rozhodnutí o dokladu povinné školní docházky bude zákonným zástupcům předáno osobně nebo zasláno poštou. Seznam přijatých žáků, resp. kódy uchazečů, je zveřejněn na www stránkách školy.

Fotogalerii najdete zde.

Škola nanečisto

Projekt bude pokračovat 25. 5. 2017 v odpoledních hodinách v sále MěKS slavnostním pasování žáků školy za přítomnosti rodičovské veřejnosti a starších žáků školy. Pozvánky budou předány prostřednictvím vimperských mateřských škol nebo poštou. Milé děti, těšíme se na vás a vám rodičům děkujeme za důvěru.

Mgr. Dagmar Rückerová