AKTUALITY

Informace pro rodiče (Covid – 19)

Informace pro rodiče

Postup při příznacích onemocnění dítěte

Informujte svého dětského lékaře, sdělte příznaky onemocnění, lékař doporučí postup léčby

 1. Informujte telefonicky nebo e-mailem třídního učitele o nepřítomnosti dítěte ve škole, dohodněte se na případném zasílání či předávání domácí práce (kontakty jsou uvedeny na www stránkách školy), odhlášení obědů
 2. Do žákovské knížky prosím napište omluvenku (data trvání onemocnění a podpis zákonného zástupce)

V rámci zákonné povinnosti školy předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně Covid-19, zavádí škola následující opatření:

 • Minimalizace vstupování zákonných zástupců do školních budov v době pobytu dětí, schůzky s vyučujícími je nutné dohodnout předem
 • Konání třídních schůzek podléhá aktuálním opatřením vyhlášených KHS, MŠMT a MZ
 • Do budov školy nevstupují osoby s příznaky onemocnění horních cest dýchacích
 • Pravidelná dezinfekce prostor školy včetně školní jídelny
 • Minimalizace prolínání žáků budovy Pražská a 1. máje
 • Alergická onemocnění dětí jsou doložena čestným prohlášením zákonných zástupců (náhrada za potvrzení nevydané lékařem)

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte“, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ a odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu:
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dagmar Rückerová, 7. 9. 2020