AKTUALITY

Mimořádné opatření MZ k testování dětí a žáků ve školách od 3. 1. 2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci – v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Samotestování žáků antigenními testy bude probíhat do února 2022.

Žák může také místo školního samotestu předložit laboratorní výsledek PCR testu (max. 72 hodin starý) nebo 24 hodin starý výsledek antigenního testu z laboratoře.

V případě pozdějšího nástupu žáka do výuky se žák nahlásí bezprostředně po příchodu v kanceláři (bude otestován dodatečně).

Žáci, kteří se nepodrobí testování, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit zakryté dýchací cesty.

 

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

• V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola
umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování
školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto
testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten
vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží
se jeho negativním výsledkem, jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu
spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou
následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby
zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

• Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo
při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního
antigenního testu režimová opatření spočívající v
– používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
– vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd,
oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
– používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze
pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení
zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
– dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně
nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale
musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)

– dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili
plošnému testování

• Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní
proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je
výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě
nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu
výuky.